MSCC logo

Main Street Community Church, Frodsham

Loving God
Loving Frodsham

Christmas Journey 2006

With spherical bodiesNativity set from Peru

Previous 2006 photo Next 2006 photo

Return to Christmas Journey 2006

Christmas Journey logo